19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

1.การจัดทำและพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2.การบริหารจัดการหลักสูตร/รายวิชา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

3.การพัฒนานักศึกษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ยังไม่มี)

4.การสร้างผลงานวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ยังไม่มี)

5.การจัดบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ยังไม่มี)

6.การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ยังไม่มี)

7.การวางแผนและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ตาม career path สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ยังไม่มี)

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

1.การกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

2.การขอใช้ห้องชั้น 2คณะกายภาพบำบัด

3.การจัดพิมพ์เอกสารส่งออกภายนอกคณะ

4.การลากิจ ลาพักร้อน ลาไปอบรม ลาบริการวิชาการ

5.การให้บริการยืม –คืนอุปกรณ์

6.การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะกายภาพบำบัด

7.การบริหารจัดการหลักสูตร/รายวิชา คณะกายภาพบำบัด

8.ขั้นตอนการพัฒนานักศึกษา คณะกายภาพบำบัด

9.การพัฒนางานวิจัยหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ(การสร้างผลงานวิจัย คณะกายภาพบำบัด )

10.การจัดบริการวิชาการแก่สังคม คณะกายภาพบำบัด

11.การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกายภาพบำบัด

12.การวางแผนและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ตาม career path คณะกายภาพบำบัด

13.ขั้นตอนการแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80

14.การจัดหาแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพกายภาพบำบัด 2-6

15.การแจ้งเหตุฉุกเฉินและการแก้ไขปัญหาระหว่างการฝึกงานกายภาพบำบัด

16.การบริหารจัดการจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพกายภาพบำบัด

17.การพิจารณาและจัดทำข้อสอบ

18.การจัดการฝึกงาน การควบคุมมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพแหล่งฝึกงาน

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

1.การติดต่อขอสอบ toefl

2.การติดต่อขอเรียนภาษาอังกฤษ

3.การทำฐานข้อมูลผู้เรียน/ผู้สอบ  (ยังไม่มี)

4.การวางแผนจัดหลักสูตรและการตลาด (ยังไม่มี)

5.การบริหารจัดการสอบ TOEFT (ยังไม่มี)

6.การออกรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส (ยังไม่มี)