19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

   โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าระบบ

                                        และท่านสามารถเข้าใช้งานจากที่บ้านได้

                                หากไม่สามารถเข้าได้โปรดติดต่อสำนักประกันคุณภาพ (ยลพักตร์)

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 หมายเหตุ หลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2562

 

  หลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ. ผ่านระบบ Che Co

   

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2562

ตุลาคม 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 14 ตุลาคม 63 ห้อง 105 8.30-16.00 น.

พฤศจิกายน 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 10 พฤศจิกายน 63 ห้อง 105 9.00-16.00 น.

พิจารณาข้อสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 10 พฤศจิกายน  63 ห้อง A53 9.00-12.00 น.

พิจารณาข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 63 ห้อง 105 8.30-16.00 น.

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2562

สิงหาคม 62

22 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

27 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

29 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

30 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กันยายน 62

24 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

25 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

26 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

27 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

 

27-29 กันยาย 62 ตรวจรับรองหลักสูตรและสถาบัน จากสภากายภาพบำบัด

ตุลาคม 62 31 ตุลาคม 62  ตรวจประเมินระดับสถาบัน

ปีการศึกษา 2563
 สิงหาคม 63

20 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

25 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

27 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กันยายน 63

22 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

23 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

25 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม 63

2 ตุลาคม 63 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

29 ตุลาคม 63 ตรวจประเมินระดับสถาบัน