19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

CM0195-01 คู่มือ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE GUIDE

TO AUN – QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 4.0

 

 

 

   

 

แนวปฎิบัติในการใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  เวอร์ชั่น 4 

 

                                        CF 0413-01แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

                                              ตามเกณฑ์ AUN-QA (Committee Assessment Report: CAR)

 

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2564 

สมศ. จัดการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Google Meet

และได้ประสานงานไปยังคณะวิชา/สำนักวิชา เพื่อเข้าร่วมประชุม

 

 

คณะจิตวิทยา  : ห้องประชุม 406 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

 

 

  คณะกายภาพบำบัด :  ห้องประชุม 207 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ : ห้องประชุม A61 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล 

  

 

งานประกันคุณภาพและผู้บริหาร  :  ห้องประชุม 922 อาคารหว่านนาบุญ