19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

   โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าระบบ

                                        และท่านสามารถเข้าใช้งานภายนอกสถานที่ได้

                                          หากไม่สามารถเข้าระบบได้โปรดติดต่อ

                                            สำนักประกันคุณภาพ (ยลพักตร์)

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 หมายเหตุ หลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2562

 

  หลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ. ผ่านระบบ Che Co

   

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 14 ตุลาคม 63 ห้อง 105 8.30-16.00 น.

พฤศจิกายน 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 10 พฤศจิกายน 63 ห้อง 105 9.00-16.00 น.

พิจารณาข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 63 ห้อง 105 8.30-16.00 น.

พิจารณาข้อสอบ หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ วันที่ 13 พฤศจิกายน  63 ห้อง A53 9.00-12.00 น.

ธันวาคม 2563

พิจารณาผลสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 21 ธันวาคม 63 ห้อง 105 13.30-17.00 น.

พิจารณาผลสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 22 ธันวาคม 63 ห้อง 105 9.00-12.00 น.

พิจารณาผลสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 63 ห้อง 105 13.30-17.00 น.

พิจารณาผลสอบ หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ วันที่ 23 ธันวาคม 63 ห้อง A53 13.30-17.00 น.

กุมภาพันธ์ 2564
พิจารณาข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 วิชา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 ห้อง 105 09.00-12.00 น.
พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 ห้อง 105 09.00-16.00 น.
เมษายน 2564
พิจารณาข้อสอบภาคปลาย และผลสอบของนักศึกษา(ชั้นปีที่ 4) คณะจิตวิทยา วันที่ 20 เมษายน 64 ห้อง 105 09.00-16.00 น.

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 

ปีการศึกษา 2563
 สิงหาคม 63

20 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

25 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

27 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กันยายน 63

22 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

23 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

25 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม 63

2 ตุลาคม 63 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

29 ตุลาคม 63 ตรวจประเมินระดับสถาบัน

 

ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม 64

20 สิงหาคม 64 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

30 สิงหาคม 64 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

31 สิงหาคม 64 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กันยายน 64

20 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

23 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

24 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

30 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

ตุลาคม 64

29 ตุลาคม 64 ตรวจประเมินระดับสถาบัน