19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

   โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าระบบ

                                        และท่านสามารถเข้าใช้งานจากที่บ้านได้

                                หากไม่สามารถเข้าได้โปรดติดต่อสำนักประกันคุณภาพ (ยลพักตร์)

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 หมายเหตุ หลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 - 2562

 

  หลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ. ผ่านระบบ Che Co

   

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 2562

พิจารณาข้อสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 62

พิจารณาข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 62

พิจารณาข้อสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 19 พฤศจิกายน  62

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 62

ธันวาคม 2562

พิจารณาผลสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 21 ธันวาคม 62

พิจารณาผลสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 23 ธันวาคม 62

พิจารณาผลสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม 62

พิจารณาผลสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 62

กุมภาพันธ์ 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63

เมษายน 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 เมษายน 63

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 18 เมษายน 63

พิจารณาข้อสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 21 เมษายน 63

พิจารณาข้อสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 21 เมษายน 63

พฤษภาคม 2563

พิจารณาผลสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 63

พิจารณาผลสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 19 พฤษภาคม 63

พิจารณาผลสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 20 พฤษภาคม 63

พิจารณาผลสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 20 พฤษภาคม 63

มิถุนายน 2563

พิจารณาผลสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 25 มิถุนายน 63

กรกฏาคม 2563 พิจารณาผลสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 63

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2562

สิงหาคม 62

22 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

27 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

29 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

30 สิงหาคม 62 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กันยายน 62

24 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

25 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

26 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

27 กันยายน 62 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

 

27-29 กันยาย 62 ตรวจรับรองหลักสูตรและสถาบัน จากสภากายภาพบำบัด

ตุลาคม 62 31 ตุลาคม 62  ตรวจประเมินระดับสถาบัน

ปีการศึกษา 2563
 สิงหาคม 63

20 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

25 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

27 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กันยายน 63

22 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

23 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

24 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

25 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม 63

29 ตุลาคม 63 ตรวจประเมินระดับสถาบัน