19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ข่าวสารงานประกันคุณภาพ

 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/สำนักวิชา และระดับสถาบัน 

เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของวิทยาลัย รวมถึงจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)

ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHE QA Online ในทุกปีการศึกษา

 

โดยมีกำหนดการตรวจประเมิน ดังนี้

ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA

หลักสูตร

วันตรวจประเมิน

ห้องประชุม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

22 สิงหาคม 2566

ห้องประชุม ห้องประชุม 105 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

24 สิงหาคม 2566

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารราชัยวิถี

กายภาพบำบัดบัณฑิต

29 สิงหาคม 2566

ห้องประชุม ห้องประชุม 105 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

วิทยาศาสตรบัณฑิค

30 สิงหาคม 2566

ห้องประชุม ห้องประชุม 105 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

ระดับคณะวิชา/ สำนักวิชา และระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ.2561 ปรับปรุงปีการศึกษา 2563 

คณะวิชา

วันตรวจประเมิน

ห้องประชุม

คณะกายภาพบำบัด

25 กันยายน 2566

ห้องประชุม ห้องประชุม 105 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

 

คณะจิตวิทยา

27 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

29 กันยายน 2566

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

3 ตุลาคม 2566

 

ระดับสถาบัน 

ระดับสถาบัน วันตรวจประเมิน ห้องประชุม
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 30 ตุลาคม 2566

ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม 105

ชั้น 1 และห้องประชุม A51 ขั้น 5

อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

ห้องสัมภาษณ์ A51 สัมภาษณ์นักศึกษา 
ห้องสัมภาษณ์ A52 สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
ห้องสัมภาษณ์ A53 สัมภาษณ์ผู้ใชับัณฑิต
ห้องสัมภาษณ์ 105 สัมภาษณ์อาจารย์

กำหนดการและคำสั้งแต่งตั้ง ดูได้โดยลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์ และคลิ๊กที่เมนู SAR ด้านซ้ายมือ

หรือสามารถติดตามได้ที่ระบบ ปฏิทินของวิทยาลัย หรือแชร์ ของ e-doc วิทยาลัยฯวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566