19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

คณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ประจำปีการศึกษา 2562-2564

 

รายงานการประชุม ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา 2560
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560)

 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2561 (เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561)

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561 (เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561)

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2561 (เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2561 (เมื่อวันที่23กรกฏาคม2561)

 

ปีการศึกษา 2561

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562 (เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2562 (เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

 

ปีการศึกษา 2562

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2562 (เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563 (เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2563 (เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) รอ

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

แบบฟอร์ม กรุณา Click ที่รายการเพื่อใช้งาน

ขั้นตอนการเขียนและนำส่งใบรายงานความเสี่ยง CLICK

1.แบบฟอร์มใบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง

2.แบบฟอร์มแผนจัดการความเสี่ยง

3.แบบฟอร์มตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

4.ใบรายงานเหตุการณ์

 

1.แบบฟอร์ม DCR ขอขึ้นทะเบียน wi

2.แบบฟอร์ม wi

3. ตัวอย่างและรูปแบบ wi

4. ตัวอย่างการใส่หัวตาราง wi

 

1. แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร CF CM CS

2. ตารางปะหน้า สำหรับ CM CS

 

 

 

1.บบประเมินการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์

2.แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบวิชา

3.แบบฟอร์ม สำรวจรายวิชาและการสอนของอาจารย์

 

 

1.แบบฟอร์มพิจารณาข้อสอบ

2.แบบฟอร์มพิจารณาผลสอบ

 

 

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

โครงสร้างการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพวิทยาลัยเซนต์หลุยส์        

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่

 • หน้าที่
  • ดำเนินการให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
  • ควบคุมการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดให้มีกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องตามหลักการประกันคุณภาพ
 • การดำเนินงาน
  • ให้ข้อเสนอแนะทบทวนแผนงานด้านการประกันคุณภาพ
  • ให้ข้อเสนอแนะและติดตามผล การจัดกิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
  • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพตามผลการประเมิน

สำนักประกันคุณภาพ

 • มีหน้าที่ในการประสานงาน จัดทำ เผยแพร่ข้อมูล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆของวิทยาลัย รวมทั้งการจัดให้มีการติดตามประเมินคุณภาพตามระบบคุณภาพของวิทยาลัย
 • บุคลากรของสำนักประกันคุณภาพ
  • ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ : อ.สุดารัตน์ สุวารี
  • พนักงานสำนักประกันคุณภาพ : นายยลพักตร์ เหลี่ยมสมบัติ และ นางธัญญธร เหล่าประยูร
  • สถานที่ติดต่อ : อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ชั้น 1 ห้อง 103
 • เวลาทำการ : 8-17 น. วันจันทร์ – ศุกร์

 

มาตรฐานระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • 1. มาตรฐาน สกอ. ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
 • 2. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.
 • 3. มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ ได้แก่ 
 • ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า ด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550
 • ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกเรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2552
 • ประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่องหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาบัตรในวิชาชีพกายภาพบำบัด 

การดำเนินการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์บริการสำหรับอาจารย์และพนักงานวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

 

 • สำนักประกันคุณภาพจะดำเนินการให้นักศึกษาได้ทำแบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และส่งผลประเมินให้คณะวิชาในทุกรายวิชา ระดับปริญญาตรี และโท ทุกภาคการศึกษา โดยจัดให้ประเมินออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (http://regis.slc.ac.th/registrar/home.asp)
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา จะได้รับการประสานงานจากสำนักประกันคุณภาพ เกี่ยวกับกำหนดการที่จะให้นักศึกษาทำแบบประเมินในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากเปิดภาคการศึกษาประมาณ 1 เดือน
 • อาจารย์ผู้สอนจะได้รับผลการประเมินภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านทางคณบดีคณะวิชา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา

 • สำนักประกันคุณภาพจะดำเนินการให้นักศึกษาได้ทำแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา และส่งผลประเมินให้คณะวิชาในทุกรายวิชา ระดับปริญญาตรี และโท ทุกภาคการศึกษา โดยจัดให้ประเมินออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (http://regis.slc.ac.th/registrar/home.asp)
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา จะได้รับการประสานงานจากสำนักประกันคุณภาพ เกี่ยวกับกำหนดการที่จะให้นักศึกษาทำแบบประเมินในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากเปิดภาคการศึกษาประมาณ 1 เดือน
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจะได้รับผลการประเมินภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านทางคณบดีคณะวิชา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์

 • สำนักประกันคุณภาพจะประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนให้วางแผนการเข้าประเมินการสอนโดยการสังเกตการสอนของอาจารย์ท่านอื่น
 • อาจารย์สามารถกำหนดชั่วโมงการสอนและทาบทามอาจารย์ท่านอื่นในกลุ่มวิชาหรืออาจารย์ใดๆ เข้าสังเกตการสอนของอาจารย์
 • กำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านจะต้องได้รับการประเมินการสอน โดยการสังเกตการสอนของอาจารย์ท่านอื่น ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง
 • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมิน สามารถรับได้ที่สำนักประกันคุณภาพ
 • เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ขอให้ส่งแบบประเมินที่สำนักประกันคุณภาพ เพื่อสำนักฯ จะได้ทำการประมวลผลต่อไป
 • อาจารย์จะได้รับผลการประเมินภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านทางคณบดีคณะวิชา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

การประเมินตนเองในการสอนของอาจารย์

 • สำนักประกันคุณภาพจะมอบแบบประเมินตนเองในการสอนของอาจารย์ ให้อาจารย์ทุกท่านทำการประเมินตนเองภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
 • เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ขอให้ส่งแบบประเมินที่สำนักประกันคุณภาพ เพื่อสำนักฯ จะได้ทำการประมวลผลต่อไป
 • อาจารย์จะได้รับผลการประเมินภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านทางคณบดีคณะวิชา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนภายในวิทยาลัยฯ

 • สำนักประกันคุณภาพจะทำการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนภายในวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   โดยผู้ประเมินไม่จำเป็นต้องลงชื่อในแบบประเมิน
 • เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ขอให้ส่งแบบประเมินที่สำนักประกันคุณภาพ เพื่อสำนักฯ จะได้ทำการประมวลผลต่อไป
 • ผลการประเมินจะนำไปประมวลและเสนอผลในภาพรวม เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ ต่อไป

การพิจารณาข้อสอบและผลสอบโดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

 • สำนักประกันคุณภาพจะประสานงานคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการสาขาวิชา ในการพิจารณาข้อสอบและผลสอบของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาชีพ ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • กำหนดช่วงเวลาในการพิจารณาข้อสอบ ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค
 • กำหนดช่วงเวลาในการพิจารณาผลสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
 • กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประชุมฯ จะประสานงานผ่านทางเลขานุการคณะวิชา
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจะเป็นผู้นำข้อสอบและผลสอบเข้าเสนอให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณา

การขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบคุณภาพ

 • วิทยาลัยฯ ใช้ระบบคุณภาพการควบคุมเอกสาร เพื่อให้บุคลากรและทุกหน่วยงานมีความมั่นใจว่า คู่มือการทำงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เป็นเอกสารฉบับล่าสุด เป็นการป้องกันการนำเอกสารที่ล้าสมัยหรือยกเลิกการใช้งานแล้วมาใช้
 • ตัวอย่างของเอกสารที่จะต้องควบคุม ได้แก่ แบบฟอร์ม คู่มือปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติการทำงาน (work instruction) หลักสูตร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รวมถึงเอกสารระดับชาติที่เป็นประกาศ คำสั่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของวิทยาลัยฯ
 • บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าดูและเรียกใช้เอกสารดังกล่าวได้ที่ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร(edocument) ของวิทยาลัยฯ ได้ที่ http://doc.slc.ac.th/DocClient/ เข้า folder “ส่วนกลางประกันคุณภาพ” และ folder ย่อย “แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน”
 • หน่วยงานที่ต้องการขึ้นทะเบียนเอกสาร ติดต่อเขียนใบขอดำเนินการเอกสาร (DCR) ที่สำนักประกันคุณภาพ

 

แนวปฏิบัติในการทำงาน

 1. เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นมาตรฐาน รับทราบและเข้าใจตรงกันทุกหน่วยงานในวิทยาลัยฯ สำนักประกันคุณภาพ ได้ประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแนวปฏิบัติการทำงาน และเผยแพร่ไว้ในระบบอินทราเน็ตวิทยาลัย
 2. กรณีหน่วยงานต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการทำงาน กรุณาติดต่อเขียนใบ DCR ได้ที่สำนักประกันคุณภาพ

ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ 

สำนักประกันคุณภาพ จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำฐานข้อมูลประกันคุณภาพ และประมวลข้อมูลเพื่อตอบตัวบ่งชี้เชิงปริมาณด้านการประกันคุณภาพของสกอ. สมศ. และสภาวิชาชีพ และจัดส่งให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ใช้สำหรับจัดทำรายงานประเมินตนเองต่อไป

การจัดทำรายงานประเมินตนเองและการตรวจประเมินระดับคณะวิชา/สถาบัน

 • ทุกปี คณะวิชาและวิทยาลัยฯ จะต้องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพสกอ.และสมศ.
 • สำนักประกันคุณภาพ จะรับผิดชอบทำปฏิทินการจัดทำรายงานประเมินตนเองพร้อมกับจะประสานงานทุกหน่วยงานให้ร่วมกันจัดทำรายงานประเมินตนเองตาม template กลางของวิทยาลัยฯ
 • สำนักประกันคุณภาพ จะประสานงานจัดให้มีการประเมินการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของสกอ. สมศ. (รวมถึงตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ) โดยผู้ตรวจประเมินภายใน และโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก โดยการมีส่วนร่วมของคณะวิชาและและทุกหน่วยงานในวิทยาลัยฯ