19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

สภาการพยาบาล

ปีการศึกษา 2558

แจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โดยการให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เป็นเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 - 2561)

 

                                                                                             

 

ปีการศึกษา 2561     

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

กำหนดการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 7-8 มีนาคม 62 จากสภาการพยาบาล

       

สำนักประกันคุณภาพ โดย ผอ.สำนักประกันฯและคณะวิชา ได้จัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการขอรับรองสถาบันฯ

จากสภากาพยาบาล ดังนี้

      

ภาพกิจกรรม (สามารถดูภาพทั้งหมดได้จากเมนู ภาพกิจกรรม)

แจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โดยการให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 - 2566)

       

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ระดับ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร

                                 

 ระดับคณะ

 

 ระดับสถาบัน

                                                                                                                              

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 click ที่เล่มคู่มือเพื่อเปิดอ่าน

 

เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 คู่มือความเสี่ยง

   

คู่มือสมศ. (22พค61)

 
   

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 

ปีการศึกษา 2556

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ปีการศึกษา 2557

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

ปีการศึกษา 2558

หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) ชุด 1
หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) ชุด 2
แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุกมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พศ 2558

ปีการศึกษา 2559

เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก

ปีการศึกษา 2560

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องสกอ (ปี60)
หนังสือ รวม กฏกระทรววง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสรุปผลการประชุมสัมมนาบทบาท หน้าที่ และธรรมาภิบาลของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน