19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ภาคต้น ภาคปลาย และประมาณการณ์ภาคฤดูร้อน

 

นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียน

 

นำข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา (3 ภาคการเรียน)

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จแล้ว นำมาคำนวณหา

FTES

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี

  

                                                       คณะพยาบาลศาสตร์                            คณะจิตวิทยา                                     คณะกายภาพบำบัด                      สำนักวิชาศึกษาทั่วไป            

                                                                       

                                                                              ข้อมูลจัดทำโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

                                                                              

                                                   จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

                                                                      

 โปรดคลิ๊กที่ตารางเพื่อดูตารางขนาดใหญ่ 

                   

                       คณะพยาบาลศาสตร์                                 คณะจิตวิทยา                               คณะกายภาพบำบัด                                 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

                       **จำนวนอาจารย์คาดการณ์สิ้นปีการศึกษา 62 โดยดูข้อมูลได้จาก เมนูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

 

ข้อมูล ณ ภาคต้น ภาคปลาย และประมาณการณ์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 62

update วันที่ 6 มีนาคม 63  ดำเนินการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้

          

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ร้อยละของอาจารย์ที่มี  คุณวุฒิปริญาเอกและ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ปีการศึกษา 2562

 

ทรัพยากรบุคคล จัดทำบัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำคณะ เว็บ HR

                                                    

   

                      

      คณะจิตวิทยา        คณะพยาบาลศาสตร์          คณะกายภาพ            ศึกษาทั่วไป  

                                                            

สำนักประกันคุณภาพฯจัดทำและคำนวณข้อมูลเพื่อตอบตัวบ่งชี้

                                  

           ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญาเอก               ร้อยละของอาจารย์ที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

                      คำนวณตามเกณฑ์ สกอ. ตบช.ที่ 1.2                           คำนวณตามเกณฑ์ สกอ. ตบช.ที่ 1.3

                               

 

 

อัพเดต วันที่ มิถุนายน 2563 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

รับรองคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาสาขาจิตวิทยาคลินิก

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พศ.2560 (28 ก.พ.60-27ก.พ.65)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:
สภากายภาพบำบัด ตรวจประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด (ตรวจปีการศึกษา 2562)

เพื่อขอรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด

กำหนดการตรวจประเมิน คือ 27 กันยายน - 29 กันยายน 2562

 

โดยมีรายชื่ออนุกรรมการประเมินสถาบัน และหลักสูตรกายภาพบำบัด ดังนี้

                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสลัย  กัลยาณพจน์พร     ประธานอนุกรรมการ

                                                    อาจารย์เทอดขวัญ      ปลูกวงษ์ชื่น                 อนุกรรมการ

                                                    กภ.เพ็ญพร             สำเภาแก้ว                  อนุกรรมการ

                                                    กภ.ธันยาภรณ์          อรัญวาลัย                  อนุกรรมการและเหรัญญิก

                                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ผดุงกิจ               อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

สภากายภาพบำบัด แจ้งผลการตรวจประเมินสถาบัน คณะกายภาพบำบัด
มีมติให้การรับรองคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2568