19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

หลักสูตร

หลักสูตร  หน้าปก / สภาวิชาชีพ สกอ. กคศ. / กพ.

 

    

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปริญญาตรี นักศึกษา ปี 2-4

 

 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ  ปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปริญญาตรี นักศึกษาปี 1

 

 

     

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

นักศึกษา ปริญญาโท

 

 

 
     

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555

ปริญญาตรี นักศึกษา ปี 2-4

 

 

     

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ปริญญาตรี นักศึกษา ปี1

 

 

     

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นักศึกษา ปริญญาโท

        

    

 

กายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปริญญาตรี นักศึกษา ปี 3-4

 

 

     

กายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559

ปริญญาตรี นักศึกษา ปี 1-2

 

 

   

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

รูปภาพและกิจกรรมการอบรมและการซ้อมอัคคีภัย   

ปีการศึกษา 2561 click กิจกรรมและกำหนดการ 

ปีการศึกษา 2562 click กิจกรรมและกำหนดการ 

 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของแต่ละแผนก  

                                   แบบฟอร์มตัวอย่าง CLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

-ศูนย์เทคโนฝั่งเซนต์หลุยส์

-ศูนย์เทคโนฝั่งเซนต์ไมเกิ้ล

 

 

      

-ขั้นตอนห้องสำนักงานวิชาการ

- ขั้นตอนห้องผอ.สำนักงานวิชาการ

-แผนอัคคีภัยห้องผอ.และห้องสำนักงานวิชการ

 

 

        

-ห้องสมุดฝั่งเซนต์หลุยส์

          -ห้องสมุดฝั่งเซนต์ไมเกิ้ล

 

 

 

- ห้อง 401

- ห้อง 402

        

- ห้องหัวหน้าศูนย์

- ห้องศูนย์วิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมกับคณะจิตวิทยา

   

 

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 ผลงานวิชาการเผยแพร่

อาจารย์ประจำคณะ จัดส่งผลงานทางวิชาการ

                                                                                                   

                                                                                

                                              คณะพยาบาลศาสตร์link                   คณะจิตวิทยาlink                 คณะกายภาพบำบัดlink

                                                                                               สำนักวิชาศึกษาทั่วไปlink

                                    รวบรวมและติดตามข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ          

    จำนวนอาจารย์ประจำ                               

                                                                            

                                                            คำนวณผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ

                                                                                     กับอาจารย์ประจำกับจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

                                                  ผลรวมถ่วงน้ำหนักlink

**(สามารถ คลิ๊กที่ Link เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลได้)

 (ข้อมูล ณ 18 พฤศจิกายน 61)