19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานการประชุม

       

 

 ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่1/61

วันที่ 27 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุม 105 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

13.30 - 15.30 น.

 รายงานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/61 Click

 

 เอกสารประกอบการประชุม  

ครั้งที่ 1/61

Click 

 

 Power point เอกสารประกอบการประชุม  ครั้งที่ 1/61

Click

 
   
   
 แบบฟอร์มความเสี่ยง สามารถ Download ที่นี้ http://qa.slc.ac.th/index.php/2017-10-13-13-20-11  
   
   

 

 

 

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง มีนาคม 62) และปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุง มกราคม 63)

ท่านสามารถเข้าดู ตารางระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งแผนจัดการความเสี่ยง ของแต่ละแผนก

โดยคลิ๊กที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

 หน่วยงาน ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2562
 สำนักอธิการบดี

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 สำนักทะเบียน

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 สำนักหอสมุดฯ  ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 สำนักวิชาการและบัณฑิต ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 คณะพยาบาลศาสตร์ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 คณะจิตวิทยา  ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 คณะกายภาพบำบัด ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 ศูนย์ซาเทียร์ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 ศูนย์พัฒนานักศึกษา

ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 ศูนย์วิจัยฯ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 ศูนย์เทคโนโลยีฯ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 แผนกทรัพยากรบุคคล ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 แผนกวางแผนฯ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 แผนกงบประมาณและการเงิน ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 แผนกบัญชีและทรัพย์สิน ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 แผนกวิเทศน์ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 แผนกอาคารสถานที่ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 แผนกธุรการฯ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 สำนักสภาฯ ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

  ศูนย์ภาษา ตารางระบุและประเมินความเสี่ยง

แผนจัดการความเสี่ยง

 -

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

1.การอบรมสร้างเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษา (ยังไม่มี)

2.การส่งเสริมและฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (ยังไม่มี)

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

                                                                                  list รายการการประชุมอบรมพัฒนา (ทั้งภายในและภายนอก) ด้านการประกันคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา 60-61

รูปภาพกิจกรรมการอบรมภายในเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2562

 ประชุมชี้แจงเรื่อง

การดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1

ในการประชุมคณาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562 ห้องประชุม A61 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ชั้น 6 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เวลา 13.30 -15.30 น.

 

เอกสารประกอบการประชุม click 

ชี้แจงตัวบ่งชี้กประกันคุณภาพ 62

  

ความเกี่ยวข้องระหว่างตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา