19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

กำหนดการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น.

หอประชุมฟรังซิส อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

08.00 น.          ลงทะเบียน

08.50 น.          พิธีเปิด

 

ชี้แจงขอบเขตการฝึกอบรมและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ

                           

09.00 น.          อบรมภาคทฤษฎี เรื่อง “ไฟและองค์ประกอบของไฟ”

10.30 น.          รับประทานอาหารว่าง

10.45 น.          อบรมภาคทฤษฎี (ต่อ) เรื่อง “วิธีการดับไฟและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง”

12.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น.          อบรมภาคปฏิบัติ 1 เรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

 

           เดินทางไปฝั่งอาคารเซนต์หลุยส์

14.30 น.       ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

15.00 น.        รับประทานอาหารว่าง                 

15.30 น.        อบรมภาคปฏิบัติ 2 เรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้น”

16.30 น.        สรุปการอบรม ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน

 

 จัดทำกิจกรรมโดย

แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์

แผนกทรัพยากรบุคคล

ร่วมด้วย ทีมงานดับเพลิง จากสถานีดับเพลิงภูเขาทอง

 

 

 

 

 

*ขอบคุณรูปภาพจาก ศูนย์พัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

             

                                               

                                  ตารางสถานะหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ใช้ดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2561

                                                             

     ปรับปรุง ตุลาคม 61                                   

 

 

              * สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม

ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ปรับปรุง พ.ศ. 2555
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4    
                         *สภาวิชาชีพ    
ระดับปริญญาตรี 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ปรับปรุง พ.ศ. 2560
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1-2    
                 
                         *สภาวิชาชีพ
ระดับปริญญาโท 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปรับปรุง พ.ศ. 2556                                          
     

                   

 

  

ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4    
 
     
 ระดับปริญญาตรี 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1-2    
 
     
ระดับปริญญาโท 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555
 

 

ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ปรับปรุง พ.ศ.2555
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4    
 
                       *สภาวิชาชีพ    
ระดับปริญญาตรี 2. หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ปรับปรุง พ.ศ.2559
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3    
                                        
                         *สภาวิชาชีพ    

ท่านสามารถเข้าดูเล่มหลักสูตรได้ที่       

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปีการศึกษา 2560

ระดับหลักสูตร                                            

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตรวจ27 สิงหาคม 61)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ตรวจ29 สิงหาคม 61)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตรวจ30 สิงหาคม 61)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตรวจ3 กันยายน 61)

 

ระดับคณะ                                                

คณะกายภาพบำบัด (ตรวจ20 กันยายน 61)

คณะจิตวิทยา (ตรวจ26 กันยายน 61)

คณะพยาบาลศาสตร์ (ตรวจ27 กันยายน 61)

 

 

ระดับสถาบัน                                              

 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ตรวจ15 พฤศจิกายน 61)

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปีการศึกษา 2559  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปีการศึกษา 2560  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

 

 กราฟแสดงเปรียบเทียบคะแนนระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561

              

 

กราฟ แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560
   
   
กราฟ แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-2560
   
   
   
   
  กราฟ แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557-2560