19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

อบรม1

Written by Super User

list รายการการประชุมอบรมพัฒนา (ทั้งภายในและภายนอก) ด้านการประกันคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา 60-61

 


ปีการศึกษา 2562

 ประชุมชี้แจงเรื่อง

การดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1

ในการประชุมคณาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2562 ห้องประชุม A61 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ชั้น 6 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เวลา 13.30 -15.30 น.

 

เอกสารประกอบการประชุม click 

ชี้แจงตัวบ่งชี้กประกันคุณภาพ 62

   

ความเกี่ยวข้องระหว่างตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

 

 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณาจารย์ จำนวน 48 คน รายชื่อ

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 28 คน รายชื่อ

 

ประชุมชี้แจงเรื่อง

การดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

ในการประชุมคณาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2562 ห้องประชุม A61 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ชั้น 6 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เวลา 09.00 -11.00 น.

   
 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณาจารย์ จำนวน 15 คน รายชื่อ

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 26 คน รายชื่อ

ประชุมชี้แจงเรื่อง

การดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 พิเศษ

ในการประชุมคณาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

วันพุธที่ 22 มกราคม 2562 ห้องประชุม A24 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ชั้น 2 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เวลา 14.30 -16.30 น.

   
   
 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณาจารย์ จำนวน 23 คน รายชื่อ

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 4 คน รายชื่อ

ปีการศึกษา 2561

บรรยายเรื่อง

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ในการประชุมคณาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมนายแพทย์บุญสม อาคารย์รายชัยวิถี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เวลา 16.00 -17.00 น.

 

เอกสารประกอบการประชุม click

 

   
 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

   

ประชุมเรื่อง

ประชุมเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
ปีการศึกษา2562ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ พิเศษ เชิญอาจารย์ประจำคณะวิชา สำนักวิชาเข้าร่วม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 105 อาคารย์เซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เวลา 13.30 -15.00 น.

 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำคณะวิชา สำนักวิชา

ประชุมเรื่อง

ประชุมเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
ปีการศึกษา2562ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ห้องประชุม 105 อาคารย์เซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เวลา 09.00 -11.00 น.

   
   
 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

 
 
 

ปีการศึกษา 2560

บรรยายเรื่องเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพสำหรับคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

*ขอขอบคุณรูปภาพจากเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

   

จัดอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันที่ 16 มีนาคม 2561

ห้องประชุม 105 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

   
   

เอกสารประกอบการอบรม

 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

*ขอขอบคุณรูปภาพจากเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

 การบรรยาย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สำหรับคณะกายภาพบำบัด

วันที่ 4 เมษายน 2561

ห้องประชุมชั้น 2  A24 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.30 น.

   
   

 

 

   
   

เอกสารประกอบการอบรม

 

              

 

 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : อาจารย์คณะกายภาพบำบัด และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ คณะกายภาพบำบัด

   

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองวิทยฐานะ จาก สกอ.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุม 105 อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

เวลา 9.00 - 11.00 น.

   
   

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิชา หัวหน้าหน่วยงาน

 

 

Category: