19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

                                                                                               

    เล่มหลักสูตร                                                                     

ปริญญาตรี

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2528

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2537

3.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พศ.2542

4.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พศ.2543

5.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรุง พศ.2548

6.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พศ.2551

7.หลักสูตรพบาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พศ.2552

8.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พศ.2555

9.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง2ปี) หลักสูตรใหม่ พศ.2543

10.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พศ.2560 che co

ปริญญาโท

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรใหม่ พศ.2546

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปรับปรุง พศ.2548

3.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

4.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พศ.2556

5.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง พ.ศ.2548

6.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง ปรับปรุง พศ.2552

7.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พศ.2561 che co

ปริญญาตรี

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา พศ.2544

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พศ.2549

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พศ.2553

4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พศ.2547

5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พศ.2552

6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554-2555

7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พศ.2556

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560

ปริญญาโท

1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พศ.2551

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พศ.2555

 

ปริญญาตรี

1.หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พศ.2551

2.หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

3.หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

 

 

   

 

 

 

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

สารสนเทศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2561

 

                                


ปีการศึกษา 2557-2560

 

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา