19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ใบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง แต่ละแผนก

หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562  ปีการศึกษา 2563
แผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ 

 
คณะกายภาพบำบัด

 
ซาเทียร์

 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 
ศูนย์ภาษา

 
คณะจิตวิทยา

 
แผนกวางแผน

 
ศูนย์วิจัยฯ

 
 แผนกทรัพยากรบุคคล

 

 

 

สำนักบริการวิชาการและบัณฑิต

 

 
แผนกงบประมาณและการเงิน

 
 แผนกธุรการและงานสารบรรณ

 

 
  คณะพยาบาลศาสตร์    
 งานวิทยบริการ