19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Home

อัคคีภัย รูปกิจกรรมและกำหนดการ ปีกศ61

Written by Yonlapuk Liamsombut

กำหนดการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น.

หอประชุมฟรังซิส อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

08.00 น.          ลงทะเบียน

08.50 น.          พิธีเปิด

 

ชี้แจงขอบเขตการฝึกอบรมและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยของวิทยาลัยฯ

                           

09.00 น.          อบรมภาคทฤษฎี เรื่อง “ไฟและองค์ประกอบของไฟ”

10.30 น.          รับประทานอาหารว่าง

10.45 น.          อบรมภาคทฤษฎี (ต่อ) เรื่อง “วิธีการดับไฟและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง”

12.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น.          อบรมภาคปฏิบัติ 1 เรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

 

           เดินทางไปฝั่งอาคารเซนต์หลุยส์

14.30 น.       ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

15.00 น.        รับประทานอาหารว่าง                 

15.30 น.        อบรมภาคปฏิบัติ 2 เรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้น”

16.30 น.        สรุปการอบรม ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน

 

 จัดทำกิจกรรมโดย

แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์

แผนกทรัพยากรบุคคล

ร่วมด้วย ทีมงานดับเพลิง จากสถานีดับเพลิงภูเขาทอง

 

 

 

 

 

*ขอบคุณรูปภาพจาก ศูนย์พัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

 

 

Category: