19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Home

หลักสูตร แก้ไขปีกศ61

Written by Yonlapuk Liamsombut

             

                                               

                                  ตารางสถานะหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตรของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ใช้ดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2561

                                                             

     ปรับปรุง ตุลาคม 61                                   

 

 

              * สามารถคลิ๊กที่ปุ่ม

ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ปรับปรุง พ.ศ. 2555
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4    
                         *สภาวิชาชีพ    
ระดับปริญญาตรี 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ปรับปรุง พ.ศ. 2560
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1-2    
                 
                         *สภาวิชาชีพ
ระดับปริญญาโท 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปรับปรุง พ.ศ. 2556                                          
     

                   

 

  

ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4    
 
     
 ระดับปริญญาตรี 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1-2    
 
     
ระดับปริญญาโท 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2555
 

 

ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ปรับปรุง พ.ศ.2555
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4    
 
                       *สภาวิชาชีพ    
ระดับปริญญาตรี 2. หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ปรับปรุง พ.ศ.2559
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3    
                                        
                         *สภาวิชาชีพ    

ท่านสามารถเข้าดูเล่มหลักสูตรได้ที่       

 

Category: