19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Home

ปฏิทินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีกศ 63 และปีกศ 64

Written by Yonlapuk Liamsombut

 

ปีการศึกษา 2563
 สิงหาคม 63

20 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

25 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

27 สิงหาคม 63 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กันยายน 63

22 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

23 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

25 กันยายน 63 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม 63

2 ตุลาคม 63 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

29 ตุลาคม 63 ตรวจประเมินระดับสถาบัน

 

ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม 64

20 สิงหาคม 64 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

30 สิงหาคม 64 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

31 สิงหาคม 64 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กันยายน 64

20 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะกายภาพบำบัด

23 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

24 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

30 กันยายน 64 ตรวจประเมินระดับคณะ คณะจิตวิทยา

ตุลาคม 64

29 ตุลาคม 64 ตรวจประเมินระดับสถาบัน

 

 

Category: