19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Home

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปี59-61

Written by Yonlapuk Liamsombut

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปีการศึกษา 2559  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปีการศึกษา 2560  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สกอ ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

 

 กราฟแสดงเปรียบเทียบคะแนนระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561

              

 

กราฟ แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560
   
   
กราฟ แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-2560
   
   
   
   
  กราฟ แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557-2560
Category: