19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ตารางระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง  แผนจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 2564 

ปรับปรุง ณ 25/05/65

หน่วยงาน

ตารางระบุความเสี่ยง

และประเมินความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง  รายงานการดำเนินการ 
สำนักงานสภาวิทยาลัย

   
คณะพยาบาลศาสตร์

 
คณะจิตวิทยา