19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 

บัญชีรายชื่อ (ปรับปรุง 2 มีนาคม 2565)

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะจิตวิทยา

 

คณะกายภาพบำบัด

 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิ คณะวิชาและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2564