19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

1- ปก(template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

2- บทนำ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

3- หมวด 1 การกำกับมาตรฐาน (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

4- หมวด 2 องค์ 4 อาจารย์ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

5- หมวด 3  องค์ 2 บัณฑิต (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

6- หมวด 3 องค์ 3 นักศึกษา (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win แก้ไข150265

7- หมวด 4 องค์ 5 หลักสูตร  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

8- หมวด 5 องค์ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

9- หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

10- หมวด 7-8 และผลการประเมิน  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.บ win

 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1- ปก (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

2- บทนำ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

3- หมวด 1 การกำกับมาตรฐาน (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

4- หมวด 2 องค์ 4 อาจารย์ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

5- หมวด 3 องค์ 2 บัณฑิต (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

6- หมวด 3 องค์ 3 นักศึกษา (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

7- หมวด 4 องค์ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

8- หมวด 5 องค์ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

9- หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

10- หมวด 7-8 และผลการประเมิน  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร พย.ม บริหาร win

     

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

1 - ปก (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

2 - บทนำ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

3 - หมวดที่ 1  การกำกับมาตรฐาน (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

4 - หมวดที่ 2 องค์ 4 อาจารย์ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win แก้แล้ว24

5 -หมวดที่ 3  องค์ 2 บัณฑิต (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

6 -หมวดที่ 3  องค์ 3 นักศึกษา (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win แก้แล้ว24

7 -หมวดที่ 4  องค์ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

8 -หมวดที่ 5  องค์ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

9 -หมวดที่ 6   สรุปการประเมินหลักสูตร (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

10 -หมวดที่ 7-8  และผลการประเมิน (template 64) SAR ระดับหลักสูตร กภ.บ. win

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1- ปก (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win

2- บทนำ (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win

3- หมวด 1 การกำกับมาตรฐาน (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win

4- หมวด 2 องค์ 4 อาจารย์  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win แก้ 24

5- หมวด 3 องค์ 2 บัณฑิต  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win

6- หมวด 3 องค์ 3 นักศึกษา  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win แก้24

7- หมวด 4 องค์ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win

8- หมวด 5 องค์ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win

9- หมวด 6  สรุปการประเมินหลักสูตร  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win

10- หมวด 7-8 และผลการประเมิน  (template 64) SAR ระดับหลักสูตร วท.บ จิตวิทยา win