19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:
WORK FLOW ที่ผ่านการอนุมัติการขึ้นทะเบียนแล้ว ในปีการศึกษา 2564
 ฝ่ายวิชาการ  
 งานประกันคุณภาพ
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/การประเมินตนเองในการเรียนของนักศึกษา
การควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชา/การสอนของอาจารย์
การดำเนินการระบบรับแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ
การทำฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล
การประเมินผลการสอนและแผนการสอนของอาจารย์    
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 คณะพยาบาลศาสตร์ การควบคุมคุณภาพข้อสอบ ผลการสอบ/การตัดเกรด
 คณะจิตวิทยา ขั้นตอนการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในแขนงวิชาของคณะจิตวิทยา   
การจัดประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะจิตวิทยา 
 คณะกายภาพบำบัด การจัดประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะกายภาพบำบัด
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

การจัดทำและพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การบริหารจัดการ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การบริการวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

การวางแผนและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ตาม Career Path (การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 สำนักส่งเสริมวิชาการ
ขอความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในระบบคลังหน่วยกิต (ด้วยหลักสูตรเดิมที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว)
ขอเปิดสอนรายวิชา/ชุดวิชา/หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรม ในระบบคลังหน่วยกิต
 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
ขอความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรใหม่
ขอความเห็นชอบการปรับหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา
 งานวิจัยและนวัตกรรม  
ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายในจาก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก     สถาบัน และการวิจัยร่วมทุน (Co-funding)
การจัดทำและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจด้านวิจัย
ระบบคุ้มครองสิทธิผลงานวิจัย
ขั้นตอนการให้รางวัลความสำเร็จแก่นักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการ
ขั้นตอนการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว
ขั้นตอนการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลวิจัย
 งานทะเบียนและประมวลผล

งานลงทะเบียนเรียน

งานประมวลผลการศึกษา 

การทำฐานข้อมูลของนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียนระบบคลังหน่วยกิต

งานผลิตเอกสารการเรียนการสอน/เอกสารหน่วยงาน/ข้อสอบ

งานตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

คู่มือระเบียบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา

งานตารางสอน

งานตารางสอบ

 งานพัฒนานักศึกษา  
การบริการทุนนักศึกษา
 การจัดกิจกรรมพัฒนาน.ศ.ระดับปริญญาตรี
สวัสดิการรักษาพยาบาล
 งานแนะแนว วิธีปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมวิชาการ
 ฝ่ายบริหาร  
 งานแผนและงบประมาณ
(ส่วนงานแผน)
 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
การจัดดำเนินงานแผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจำปีการศึกษา
การเสนอโครงการนอกแผน
การไม่ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรม และงานประจำ 
การทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน

ปรับปรุง 18/05/65