19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

640325 กฏกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.64

610223 กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.61

610817ประกาศกระทรางศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พศ.61

611112ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาไปปฏิบัติ พศ.61

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

- 581113 เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558