19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ปีการศึกษา 2565

 

อื่นๆ 

หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา

คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

หนังสือเลขที่ อว.0204.3/ว27460 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 65 (จำนวน 13 ฉบับ) ดังนี้

หนังสือแจ้งประกาศ

1 ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2 ประกาศ กมอ. เรื่องหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

3 ประกาศ กมอ. เรื่องหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

4 ประกาศ กมอ. เรื่องแนวทางการพิจารณาเทียบวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

5 ประกาศ กมอ. เรื่องแนวทางเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

6 ประกาศ กมอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

7 ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

8 ประกาศ กมอ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

9 ประกาศ กมอ. เรื่องมาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ.2565

10 ประกาศ กมอ. เรื่องมาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

11 ประกาศ กมอ. เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565

12 ประกาศ กมอ. เรื่องหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ.2565

13 ประกาศ อว. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

 

กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)

รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2565

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

 

ปีการศึกษา 2563

640325 กฏกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.64

610223 กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.61

610817ประกาศกระทรางศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พศ.61

611112ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาไปปฏิบัติ พศ.61